Waar staan we nu?

Kernhem Noord wordt een mooi stukje Ede. In de nieuwe wijk herken je wat er ooit was: oude houtwallen en slootjes, de vroegere boerenerven die dan dienstdoen als kinderopvang, horeca of stadslandbouw en bomen die er al jaren staan. Je woont altijd dicht bij het groen, want wat al het leven in Kernhem Noord verbindt, is het landschapspark midden in de wijk dat zich uitstrekt van oost naar west. Speeltuinen, sportveldjes voor jong en oud en een collectieve tuin brengen de buurt samen en geven een gevoel van saamhorigheid.

Op deze pagina lees je meer over Kernhem Noord.

Waar staan we nu?

De gemeenteraad heeft in juni 2023 ingestemd met de zeven ambities die we formuleerden voor Kernhem Noord. Dat betekent dat we aan de slag kunnen met het integraal ontwikkelingsplan. In dit plan werken we de ambities verder uit. Daarnaast is het concept van de Notitie reikwijdte en Detailniveau (NRD) klaar en ligt ter inzage van 23 november 2023 t/m 3 januari 2024. In het document staat bijvoorbeeld in welke milieueffecten onderzocht gaan worden en hoe dit wordt gedaan.

Integraal ontwikkelingsplan

Welke woningen worden er gebouwd? Hoe komen de straten, fiets- en voetpaden te liggen? Waar komen de parken en de speeltuinen te liggen? Dit zijn vragen die worden beantwoord in het integraal ontwikkelingsplan. We hopen het plan in het voorjaar van 2024 af te hebben.

Milieueffecten

Woningbouw in Kernhem Noord heeft effect op milieu. Met een milieueffectrapportage (MER) wordt inzicht gegeven in de (mogelijke) milieueffecten van de ontwikkeling in het gebied en op de omgeving. Ook worden er redelijke alternatieven onderzocht. De milieueffectrapportage bevat ook aanbevelingen om nadelige milieugevolgen te beperken of te voorkomen.

Onderzoekskader

Om dit te onderzoeken is er een onderzoekskader opgesteld. Dit onderzoekskader heet ‘Notitie reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het concept van het NRD is klaar en het college heeft op 14 november 2023 besloten om dit ter inzage te leggen. Hier staat bijvoorbeeld in welke milieueffecten onderzocht gaan worden en hoe dit wordt gedaan. Op basis van deze notitie wordt het onderzoek uitgevoerd en uiteindelijk de milieueffectrapportage opgesteld. De milieueffectrapportage is nodig om de keuzes in het omgevingsplan te onderbouwen. Met het omgevingsplan wordt de ontwikkeling van Kernhem Noord juridisch vastgelegd.

Inzage

Het concept NRD is hier in te zien:

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 3 MB)

  • U kunt het concept NRD met zaaknummer 425805 van 23 november 2023 tot en met 3 januari 2024 ook (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu (Raadhuisplein 3, Ede). Voor de actuele openingstijden kunt u terecht op onze contactpagina. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het telefoonnummer 14 0318.
  • Tijdens de inzageperiode kunt u een zienswijze over de NRD sturen aan het college van burgemeester en wethouders. U kunt uw zienswijze alleen schriftelijk indienen. U stuurt deze naar: Gemeenteraad Ede, Postbus 9022, 6710 HK EDE. Voor meer informatie, of om uw zienswijzen mondeling door te geven belt u met Wouter Algra (adviseur ruimtelijke ontwikkeling) door te bellen naar het telefoonummer (0318) 680 066.
  • Vermeld in uw zienswijze alstublieft uw naam, adres, overige contactgegevens en het zaaknummer (425805).

Hoe nu verder?

Terwijl we bezig zijn met het integraal ontwikkelingsplan, brengen we nu in beeld hoe we de plannen voor Kernhem Noord juridische bindend kunnen vastleggen in een omgevingsplan. De NRD ligt ter inzage tot en met 3 januari 2024. Een gebiedsontwikkeling van deze omvang kost tijd. De verwachting is dat we in 2028 de eerste woning kunnen opleveren. De stappen die wij tot die tijd nog moeten doorlopen, vindt u in de planning.

We gaan 2.500 tot 2.700 woningen realiseren en richten ons vooral op woningen voor gezinnen en ouderen. We verwachten ongeveer 25% appartementen te bouwen en 75% grondgebonden woningen. Ook zetten we in op betaalbare woningen, waarvan 30% bestaat uit sociale huur en 10% bestaat uit sociale koop of koopgarant woningen. Hiermee dragen we bij aan de woningbouwopgave van Ede en onze regio. In deze video vertelt Els Leibbrand (omgevingsmanager Kernhem Noord) hoe Kernhem Noord eruit komt te zien.

Landschap wordt gekoesterd

De wijk Kernhem Noord wordt gebouwd met respect voor het landschap van Kernhem Noord. Zo behouden we houtwallen en andere landschapselementen. We zorgen voor goede overgangen naar het landschap door bijvoorbeeld de randen van de wijk minder en lager te bebouwen.

Gezonde wijk

Kernhem Noord wordt een gezonde wijk door in te zetten op ruimte voor groen, sport en spel, bewegen, ontmoetingsplekken en maatschappelijke voorzieningen.

Duurzame infrastructuur

We zetten in op fietsen en op wandelen. Er komt een goed netwerk van fietspaden in en buiten de wijk. Parkeren wordt geclusterd, dichtbij huis in een ‘buurthub’. Autoverkeer wordt voor een groot deel ontsloten via de westzijde door een tunnel onder of een viaduct over de A30.  Een kleiner deel, maximaal 600 woningen, rijdt via de Lunterseweg.

Natuurrijke wijk

Een nieuwe woonwijk en natuur gaan in Kernhem Noord hand in hand. We behouden planten en dieren die we kunnen integreren. De soorten waarvoor dit niet mogelijk is worden op een andere plek gecompenseerd. Een ecologische verbinding naar de omgeving is hierbij essentieel.

Klimaatbewust en toekomstbestendig

Natuurlijk is Kernhem Noord een wijk voor de toekomst. De wijk wekt minimaal zelf zijn eigen energie op of wordt zelfs energiepositief. Bovendien belast Kernhem Noord het net zo min mogelijk. Er wordt zuinig omgegaan met water en het water wordt zo lang mogelijk vast gehouden in het gebied zelf.