Ontwerpen Ecozone deel I en II vastgesteld

De ontwerpen van Ecozone deel I en deel II zijn vastgesteld. Bekijk de ontwerpen hier en lees de toelichting op de ontwerpen.

Voor deel I is de omgevingsvergunning is aangevraagd en verkregen. De voorbereidingen starten in het voorjaar. Deel II volgt later.

Bekijk hier Ontwerp ecozone deel I (pdf, 2 MB) en bekijk hier Ontwerp ecozone deel II (pdf, 2 MB).

Toelichting op het ontwerp

Je wandelt er vast weleens doorheen of gebruikt het als doorsteek naar de Doesburgerdijk: de Ecozone aan de noordkant van de wijk Kernhem. Hieronder lees je waarom wij dit groene gebied hebben aangelegd en wat dit betekent voor de wijk.

Wat is de Ecozone

Het groengebied aan de noordkant van Kernhem West, tussen de nieuwbouwwijk en de Doesburgerdijk, is een ecologische verbindingszone die wij de ‘Ecozone’ hebben genoemd. De Ecozone is een verbindingszone voor onder meer dassen, marters en vleermuizen. Bij het ontwerpen van de plannen voor de Ecozone is er ook nagedacht dat de Ecozone een leefgebied wordt voor andere soorten. Zoals bijvoorbeeld amfibieën en dagvlinders. De Ecozone zorgt ervoor dat met de bouw van deze nieuwe wijk er nog een leefgebied is voor verschillende diersoorten en een plek is voor groen en natuur.

Voor de aanleg van de Ecozone zijn er afspraken gemaakt. Zo moet de Ecozone gemiddeld 50 meter breed zijn (een zone die soms wat smaller en soms wat breder is), het moet een verbindingszone zijn voor verschillende diersoorten, ruimte bieden aan bloemrijke zones en bosschages met verschillende boomsoorten, maar ook ruigtes en open water. In de Ecozone groeien en bloeien er plant- en boomsoorten die passen bij het gebied zoals Kernhem vroeger was. Natuurlijk kun je ook spelen en wandelen in de Ecozone.

Aanleg Ecozone Kernhem West

Het eerste deel van de Ecozone is al aangelegd. In het eerste deel van Kernhem (Kernhem A) is dit veelal dichtbegroeid en meer bosachtig van opzet. Het tweede deel van de Ecozone ligt boven Kernhem B. Het deel in Oost gaat van een bosachtige opzet naar een meer open karakter met een poel en een bomengaard. Na de zomer start de aanleg van de eerste fase in het westelijk deel ten noorden van de Klompenwaard. Dit deel van de Ecozone ziet er straks meer landelijk uit. Dit past beter bij de omgeving en zorgt voor meer openheid. Ook zijn er in dit deel van de Ecozone meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld recreatie en educatie.

Recreatie in de Ecozone

De Ecozone is op de eerste plaats een leefgebied voor verschillende diersoorten waar de natuur zijn gang kan gaan. Daarnaast kijken we hoe we delen van de Ecozone toegankelijk kunnen maken voor bewoners. Als bewoner bent u hier dus te gast. Bij het maken van de plannen kijken we welk extensief recreatief gebruik kan worden toegevoegd zonder dat dit ten koste gaat van de ecologische functionaliteit. Extensief gebruik zoals wandelen, struinen, spelen, sporten en het plukken van eetbare vruchten zijn mogelijke invullingen.

Wat gaan we verder nog doen

Het landschappelijk karakter van de Ecozone gaan wij nog verder versterken. De al bestaande houtwallen, houtsingels en bomenrijen worden hersteld en aangevuld met verschillende soorten inheemse beplanting passend bij het agrarische landschap. Nieuwe heesters en bomen worden aangeplant in de vorm van nieuwe landschapselementen op oude kavelgrenzen. Het weiland wordt met passende maatregelen omgevormd tot kruidenrijke vegetaties passend bij het natuurdoeltype van het glanshaverhooiland.

De landschappelijke invulling zorgt voor enige openheid van de Ecozone. Waar het mogelijk is letten wij er bij de aanleg op dat we het zicht vanuit de woningen langs de Ecozone vrijhouden. Dit doen we door bijvoorbeeld opgaande beplanting ter hoogte van inritten, achtertuinen en aan de zijkant van percelen te planten. Half-open knotbomenrijen en lage hagen vormen de oost-west verbinding op de grens met de wijk, maar behouden het zicht op de landschappelijke kamers van de Ecozone en creëren interessante doorzichten naar verschillende plekken in het gebied.

Op enkele plekken in de Ecozone worden waterpoelen aangebracht als stapstenen voor diverse bijzondere flora en fauna. In dit deelgebied is er ook ruimte voor een grote poel met zeer flauwe taluds aangevuld met solitaire bomen en struweel. Deze poel is straks een kenmerkend element voor dit deel van de Ecozone met een bijzondere recreatieve en mogelijk educatieve waarde. In de volgende fase, het meer westelijke deel van de Ecozone komen ‘ruimtelijke kamers’ die kleiner zijn en leidt het pad bezoekers langs interessante plekjes, zoals een speeltuin op de rand van de Ecozone. De invulling van de speeltuin volgt later. In het meest westelijke deel zijn struwelen met eetbare heesters en bomen bedacht. Een grote diversiteit aan beplanting en beleving. Leuk voor de mens, maar ook goed voor de vele diersoorten. De Ecozone is een bijzondere plek in de wijk!