Waar staan we nu?

Doesburgerbroek wordt een mooi stukje Ede. In de nieuwe wijk herken je wat er ooit was: oude houtwallen en slootjes, de vroegere boerenerven die dan dienstdoen als kinderopvang, horeca of stadslandbouw en bomen die er al jaren staan. Je woont altijd dicht bij het groen, want wat al het leven in Doesburgerbroek verbindt, is het landschapspark midden in de wijk dat zich uitstrekt van oost naar west. Speeltuinen, sportveldjes voor jong en oud en een collectieve tuin brengen de buurt samen en geven een gevoel van saamhorigheid.

De gemeenteraad heeft in juni 2023 ingestemd met de zeven ambities die we formuleerden voor Doesburgerbroek. Dat betekent dat we aan de slag kunnen met het integraal ontwikkelingsplan. In dit plan werken we de ambities verder uit.

Integraal ontwikkelingsplan

Welke woningen worden er gebouwd? Hoe komen de straten, fiets- en voetpaden te liggen? Waar komen de parken en de speeltuinen te liggen? Dit zijn vragen die worden beantwoord in het integraal ontwikkelingsplan. We hopen het plan in de zomer van 2024 af te hebben.

Milieueffecten

De bouw van woningen in Doesburgerbroek heeft invloed op het milieu. Een Milieueffectrapportage (MER) geeft inzicht in de mogelijke gevolgen van de ontwikkeling op het gebied en de omgeving, met betrekking tot het milieu. Ook worden er andere mogelijkheden onderzocht. De milieueffectrapportage bevat adviezen om negatieve gevolgen op het milieu te verminderen of te voorkomen. We hebben de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd om advies te geven over ons rapport. We nemen de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage mee bij het opstellen van onze plannen. Hier lees je het advies van de commissie.

Onderzoekskader

Om dit te onderzoeken is er een onderzoekskader opgesteld. Dit onderzoekskader heet ‘Notitie reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het concept van het NRD is klaar en het college heeft op 14 november 2023 besloten om dit ter inzage te leggen. Hier staat bijvoorbeeld in welke milieueffecten onderzocht gaan worden en hoe dit wordt gedaan. Op basis van deze notitie wordt het onderzoek uitgevoerd en uiteindelijk de milieueffectrapportage opgesteld. De milieueffectrapportage is nodig om de keuzes in het omgevingsplan te onderbouwen. Met het omgevingsplan wordt de ontwikkeling van Doesburgerbroek juridisch vastgelegd.

Het concept NRD is hier in te zien: Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 3 MB)

Hoe nu verder?

Terwijl we bezig zijn met het integraal ontwikkelingsplan, brengen we nu in beeld hoe we de plannen voor Doesburgerbroek juridische bindend kunnen vastleggen in een omgevingsplan. Een gebiedsontwikkeling van deze omvang kost tijd. De verwachting is dat we in 2028 de eerste woning kunnen opleveren. De stappen die wij tot die tijd nog moeten doorlopen, vindt u in de planning.

We gaan 2.500 tot 2.700 woningen realiseren en richten ons vooral op woningen voor gezinnen en ouderen. We verwachten ongeveer 25% appartementen te bouwen en 75% grondgebonden woningen. Ook zetten we in op betaalbare woningen, waarvan 30% bestaat uit sociale huur en 10% bestaat uit sociale koop of koopgarant woningen. Hiermee dragen we bij aan de woningbouwopgave van Ede en onze regio. In deze video vertelt Els Leibbrand (voormalig omgevingsmanager Doesburgerbroek) hoe Doesburgerbroek eruit komt te zien.

Landschap wordt gekoesterd

De wijk Doesburgerbroek wordt gebouwd met respect voor het landschap. Zo behouden we houtwallen en andere landschapselementen. We zorgen voor goede overgangen naar het landschap door bijvoorbeeld de randen van de wijk minder en lager te bebouwen.

Gezonde wijk

Doesburgerbroek wordt een gezonde wijk door in te zetten op ruimte voor groen, sport en spel, bewegen, ontmoetingsplekken en maatschappelijke voorzieningen.

Duurzame infrastructuur

We zetten in op fietsen en op wandelen. Er komt een goed netwerk van fietspaden in en buiten de wijk. Parkeren wordt geclusterd, dichtbij huis in een ‘buurthub’. Autoverkeer wordt voor een groot deel ontsloten via de westzijde door een tunnel onder of een viaduct over de A30.  Een kleiner deel, maximaal 600 woningen, rijdt via de Lunterseweg.

Natuurrijke wijk

Een nieuwe woonwijk en natuur gaan in Doesburgerbroek hand in hand. We behouden planten en dieren die we kunnen integreren. De soorten waarvoor dit niet mogelijk is worden op een andere plek gecompenseerd. Een ecologische verbinding naar de omgeving is hierbij essentieel.

Klimaatbewust en toekomstbestendig

Natuurlijk is Doesburgerbroek een wijk voor de toekomst. De wijk wekt minimaal zelf zijn eigen energie op of wordt zelfs energiepositief. Bovendien belast Doesburgerbroek het net zo min mogelijk. Er wordt zuinig omgegaan met water en het water wordt zo lang mogelijk vast gehouden in het gebied zelf.